English translation can be found here.


Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova)

§1 […] vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.1

Ambisjon for Digital Bevaring

Sørge for sikring av og meningsfull tilgang til nasjonal digital kulturarv for nåværende og kommende generasjoner.

Mål for Digital Bevaring

 • Innhold til digital bevaring skal tas imot med effektive og standardiserte maskinelle løsninger.
 • Digitalt innhold skal være sikret mot utilsiktet utlevering, endring, tap, eller skade.
 • Nasjonalbiblioteket skal til enhver tid vite hvilket digitalt innhold som blir bevart, hvor det kommer fra, hvilken tilstand det er i, og hva som er gjort med det.
 • Digitalt bevart innhold skal være tilgjengelig for utlevering nå og i framtiden.

Utfordringer

 • Integritet: Det er lett å gjøre endringer i digitalt innhold, og det kan være utfordrende å ivareta og etterprøve materialets integritet.
 • Datastørrelse og volum: Økende mengder digitale data utfordrer løsninger for forvaltning, lagring og sikring av den digitale samlingen.
 • Teknologisk endring: Risiko for at digitalt innhold blir ubrukelig eller uforståelig når programvare og maskinvare foreldes og mangfoldet av filformater/varianter av formater øker.
 • Fagkompetanse: Manglende fagressurser kan begrense evnen til å utøve digital bevaring.
 • Endring i bruksmønster: Uforutsigbart hvem som skal ha tilgang til å hente ut ulike deler av det bevarte innholdet og hvordan det skal brukes.

Strategiske satsingsområder

 • Kompetanse: Bygge kompetanse på digital bevaring og ha god kunnskap om gjeldende praksis på fagområdet. Bidra aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og dele egne erfaringer.
 • Standardisering: Etablere enhetlig, standardisert og automatisert håndtering av digitalt innhold og metadata.
 • Teknologi: Videreutvikle og sørge for robust og skalerbar teknologisk infrastruktur som ivaretar prinsippene 2 for forvaltning av digitalt innhold på en sikker og bærekraftig måte. Dette inkluderer både programvare, maskinvare, og annen infrastruktur.